lunes, 24 de junio de 2019

Arrels de Gracia y su nuevo disco "Remena Nen"El rumba i el cuplet són dos grans gèneres populars de la música catalana, nascuts a Barcelona, al barri de Gràcia i al Paral·lel. Als anys vint i trenta, el cuplet “Remena nena” va tenir un èxit sensacional. “El canta la modisteta, la mecanògrafa, la raspa, el camàlic, el canonge adipós i la dispesera massissa”, deia amb molta gràcia el 1932 L’Esquella de la Torratxa. “Remena nena” se sentia per tot arreu. El 1970 Guillermina Motta va editar un disc clàssic, Remena nena: onze cuplets en català, dins la moda del “camp”, un estil que actualitzava de manera irònica els vestits, les cançons i els posats de la Belle Époque. I ara, gairebé cinquanta anys després del disc de la Guillermina, i quan en fa vora cent que aquests cuplets feien riure i ballar al Paral·lel, Arrels de Gràcia els ha tornat a gravar en rumba amb un títol que ho diu tot: Remena, nen! (Satélite K, 2019). Hi han afegit un dotzè tema: “Jo sóc barcelonista”, que Guillermina Motta va gravar en un EP molt conegut el 1972. Arrels de Gràcia, el grup encapçalat per Jonatan Ximenis, ha renovat la rumba catalana. El seu tema més conegut, “La moto” va començar a circular per les xarxes fa cinc o sis anys i va tenir milers de visites. Era un retorn a l’essència de la rumba de Gràcia, amb un aire de carrer popularíssim. Han publicat un munt d’EPs que culminen en el CD “Si fa o no fa” del 2017. Han compartit escenari amb els GipsyKings, Manuel Malou, Shantel, Peret, Estrelles de Gràcia, AchilifunkSound System, Els Délai, Estopa, i Joan Manel Serrat entre d’altres. En Jonatan ha participat en “Ximenis Jazz Experience”, amb el taller de músics, un experiment de fusió de jazz i veu flamenca. La producció de Remena, nen! ha anat a càrrec de Jack Tarradellas, un altre dels renovadors de la rumba catalana, que ha crescut musicalment al costat de Peret, Los Amaya, Chacho, Tio palo i la majoria de rumberos de Barcelona. Ha treballat com a músic i productor dels discs d’AchilifunkSound System, Lady Gipsy, Muchacho & Los sobrinos i molts d’altres. El disc ha comptat amb la col·laboració del pianista Francesc Burrull, que el 1970 va fer la direcció musical de Remena nena, i de la cantant Laura Santos. També ha tingut la complicitat de Guillermina Motta, que escriu un text per al llibret, i de l’escriptor Julià Guillamon que ha estat l’impulsor del projecte. La producció musical de Jack Tarradellas combina elements del cuplet clàssic (violins, un joc de percussions enjogassades, marimbes, cors) amb una base rumbera molt sòlida. De vegades el fraseig de les cançons canvia i gira cap al flamenc. Els cuplets sobre la mala vida i els baixos fons es fan més dramàtics, com en l’espectacular “La perduda”, que canten a duo Laura Santos i Jonatan Ximenis. Altres vegades, recorden el ritme del calipso (“El vestir d’en Pasqual”). I aconsegueixen una gran contundència rítmica en el famós “Remena nena”. S’ha ampliat la lletra de “Jo sóc barcelonista” que inclou una estrofa amb els jugadors del Barça d’aquesta temporada, en un joc que resumeix l’esperit del disc: Samitier, Rexach i Messi, el cuplet, el pop i la rumba.
La rumba y el cuplé son dos grandes géneros populares de la música catalana, nacidos en Barcelona, ​​en el barrio de Gracia y el Paralelo. En los años veinte y treinta, el cuplé "Remena nena" tuvo un éxito sensacional. "El canta la modistillas, la mecanógrafa, la raspa, el camalic, el canónge adipos y la dispesera massisa", decía con mucha gracia en 1932 L'Esquella de la Torratxa. "Remena nena" se sentía por todas partes. En 1970 Guillermina Motta editó un disco clásico, Remena niña: once cuplés en catalán, en la moda del "campo", un estilo que actualizaba de manera irónica los vestidos, las canciones y los puestos de la Belle Époque. Y ahora, casi cincuenta años después del disco de la Guillermina, y cuando hace cerca de cien que estos cuplés hacían reír y bailar al Paralelo, Raíces de Gracia les ha vuelto a grabar en rumba con un título que lo dice todo: Remover , niño! (Satélite K, 2019). Han añadido un duodécimo tema: "Yo soy barcelonista", que Guillermina Motta grabó en un EP muy conocido en 1972. Raíces de Gracia, el grupo encabezado por Jonatan Ximenis, ha renovado la rumba catalana. Su tema más conocido, "La moto" comenzó a circular por las redes hace cinco o seis años y tuvo miles de visitas. Era un retorno a la esencia de la rumba de Gracia, con un aire de calle popularísimo. Han publicado un montón de EPs que culminan en el CD "Si más o menos" de 2017. Han compartido escenario con los GipsyKings, Manuel Malou, Shantel, Peret, Estrellas de Gracia, AchilifunkSound System, Los Dela, Estopa, y Joan Manel Serrat entre otros. En Jonatan ha participado en "Ximenis Jazz Experience", con el taller de músicos, un experimento de fusión de jazz y voz flamenca. La producción de Baraja, niño! ha ido a cargo de Jack Tarradellas, otro de los renovadores de la rumba catalana, que ha crecido musicalmente junto a Peret, Los Amaya, Chacho, Tio palo y la mayoría de rumberos de Barcelona. Ha trabajado como músico y productor de los discos de AchilifunkSound System, Lady Gipsy, Muchacho & amp; Los sobrinos y muchos otros. El disco ha contado con la colaboración del pianista Francesc Burrull, que en 1970 hizo la dirección musical de Remena niña, y de la cantante Laura Santos. También ha tenido la complicidad de Guillermina Motta, que escribe un texto para el libro, y del escritor Julià Guillamon que ha sido el impulsor del proyecto. La producción musical de Jack Tarradellas combina elementos del cuplé clásico (violines, un juego de percusiones juguetonas, marimbas, corazones) con una base rumbera muy sólida. A veces el fraseo de las canciones cambia y gira hacia el flamenco. Los cuplés sobre la mala vida y los bajos fondos se hacen más dramáticos, como en la espectacular "La perdida", que cantan a dúo Laura Santos y Jonatan Ximenis. Otras veces, recuerdan el ritmo del calipso ( "El vestir de Pascual"). Y consiguen una gran contundencia rítmica en el famoso "Remover niña". Se ha ampliado la letra de "Yo soy barcelonista" que incluye una estrofa con los jugadores del Barça de esta temporada, en un juego que resume el espíritu del disco: Samitier, Rexach y Messi, el cuplé, el pop y la rumba.

The rumba and the cuplé are two great popular genres of Catalan music, born in Barcelona, ​​the neighborhood of Gracia and Parallel. In the twenties and thirties, the cuplé "Remueve niña" was a sensational success. "It is sung by the modistilla, the typist, the rasp, the camàlic, the adipose canon and the massive dispesera", said the 1932 El Esquella de la Torratxa with great grace. "Remove girl" felt everywhere. The 1970 Guillermina Motta released a classic album, Removes girl: eleven cuplés in Catalan, within the fashion of the "field", a style that updated in an ironic way the costumes, songs and gestures of the Belle Époque. And now, almost fifty years after the album of Guillermina, and when it makes a cent that these cuplés gave laughter and dance to the Parallel, Raíces de Gracia has re-recorded them in rumba with a title that says it all: Remove, child! (Satellite K, 2019). They have added a twelfth track: "I am a Barcelonist", which Guillermina Motta recorded in a well-known EP in 1972. Raíces de Gracia, the group headed by Jonatan Ximenis, has renewed the Catalan rumba. His best-known subject, "La moto" began circulating on the networks five or six years ago and had thousands of visits. It was a return to the essence of the rumba de Gracia, with a very popular street air. They have published a lot of EPs that culminate in the CD "Si hace o no hace" from 2017. They have shared the stage with the GipsyKings, Manuel Malou, Shantel, Peret, Stars of Grace, AchilifunkSound System, Los Délai, Estopa, and Joan Manel Serrat among others. In Jonatan he has participated in "Ximenis Jazz Experience", with the workshop of musicians, an experiment of fusion of jazz and flamenco voice. The production of Remove, child! has been in charge of Jack Tarradellas, another of the renovators of the Catalan rumba, who has grown musically with Peret, Los Amaya, Chacho, Tio palo and most of the rumberos of Barcelona. He has worked as a musician and producer of the albums of AchilifunkSound System, Lady Gipsy, Muchacho & amp; The nephews and many others. The album has had the collaboration of pianist Francesc Burrull, who in 1970 made the musical direction of Remueve niña, and singer Laura Santos. He has also had the complicity of Guillermina Motta, who writes a text for the libretto, and the writer Julià Guillamon who has been the driving force of the project. The musical production of Jack Tarradellas combines elements of the classic cuple (violins, a set of percussion enjogassades, marimbe, choirs) with a very solid rumba base. Sometimes the phrase of the songs changes and turns towards flamenco. The cuplés on the bad life and the under funds become more dramatic, like in the spectacular "La perdida", that they sing to duo Laura Santos and Jonatan Ximenis. Other times, remember the rhythm of the calypso ("Dressing in Pasqual"). And they get a great rhythmic forcefulness in the famous "Remueve niña". The lyrics of "Yo soy barcelonista" have been expanded to include a verse with Barça players this season, in a game that sums up the spirit of the album: Samitier, Rexach and Messi, the cuplé, pop and rumba.